Provozní dobu rozhledny najdete zde: http://www.kosirsko.cz/file.php?nid=7639&oid=3331148